Aby zapewnić przejrzystość i sprawne funkcjonowanie Akademii Piłkarskiej Chemik Police prezentujemy poniżej zasady wewnętrznego postępowania. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i jego najważniejszymi postanowieniami:

REGULAMIN

Regulamin w formie PDF

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Chemik Police może zostać każde dziecko, które pozytywnie przeszło rekrutację sportową i dydaktyczną.

1.2. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są trenerzy pracujący w Akademii. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego rocznik i koordynatora sekcji.

1.3.Zajęcia w Akademii Piłkarskiej Chemik Police odbywają się wg harmonogramu. O wszelkich zmianach uczestnicy zajęć są informowani z odpowiednim wyprzedzeniem przez trenera prowadzącego.

1.4. Warunkiem gry w Akademii jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych do udziału w zajęcia sportowych.

1.5. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

1.6. Decyzją trenerów Akademii zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego.

1.7. Trener odpowiadający za rocznik lub koordynator podejmuję decyzję, w której grupie rówieśników dany zawodnik będzie ćwiczył.

 

II PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZAWODNIKA 

2.1. Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Akademii Piłkarskiej Chemik Police.

2.2. Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów naszej Akademii oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.

2.3. Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za przyprowadzanie dziecka na trening oraz jego powrót do domu po zakończonym treningu.

2.4. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

2.5. Podczas meczów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

2.6. Podczas treningów rodzice/opiekunowie powinni przebywać poza terenem obiektu na którym odbywa się dany trening (decyzja należy do trenera).

2.7. Wstęp na płytę boiska oraz szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy Akademii.

2.8. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

2.9. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l0-go dnia każdego miesiąca. Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach.

2.10. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach.

2.11. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej lub zmiany jej wysokości (zniżka socjalna), po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem Akademii Piłkarskiej.

2.12. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

2.13. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii Piłkarskiej.

 

III PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW

 

3.1. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Akademię należy posiadać aktualne badania lekarskie.

3.2. Zawodnik Akademii Piłkarskiej Chemik Police zobowiązuje się godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Zawodnik winien szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, boiskowych rywali oraz sędziów.

3.3. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

3.4. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać  o sprzęt sportowy.

3.5. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia.

3.6. Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić co może, aby udzielić pomocy.

 

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

4.1. Akademia Piłkarska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

4.2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej.

4.3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny, koordynator grup młodzieżowych lub Zarząd Akademii.

 4.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2019 roku. 

Zarząd Klubu Piłkarskiego Chemik Police

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
     
PARTNERZY MEDIALNI PARTNER STRATEGICZNY    
   

 

     
  SPONSOR KLUBU  
 

PARTNER MEDYCZNY