Grafika. Ariel Szydłowski

Zarząd Klubu Piłkarskiego „Chemik POLICE” informuje  o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KP „Chemik POLICE” w dniu 28.06.2018 roku o godz. 1645 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KP „Chemik POLICE”.
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia
  do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego
  KP „Chemik POLICE” za rok 2018”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie z działalności Zarządu
  KP „Chemik POLICE” za rok 2018”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018”.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 10. Dyskusja
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
  PARTNER STRATEGICZNY    
    
     
  SPONSOR KLUBU  
 

 

     
  PARTNER KLUBU