Fot. Ariel Szydłowski

Zarząd Klubu Piłkarskiego Chemik Police zwołuje na dzień 14 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia KP Chemik Police. Obrady odbędą się w siedzibie klubu przy ulicy Siedleckiej 2b o godzinie 18:00 (Sala Tradycji). Walne odbędzie się w trybie sprawozdawczo-wyborczym. 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KP Chemik Police
2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego KP „CHEMIK POLICE” za rok 2017”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie z działalności Zarządu KP „CHEMIK POLICE” za rok 2017”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017”.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
11. Wybór Zarządu KP Chemik Police
12. Wybór Prezesa KP Chemik Police
13. Wybór komisji rewizyjnej
14. Dyskusja
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie obrad

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
  PARTNER STRATEGICZNY    
    
     
  SPONSOR KLUBU  
 

 

     
  PARTNER KLUBU